City-Music-Life-Live!

Bezpieczeństwo, drogi i edukacja

W dniu dzisiejszym przedstawiłem prezydentowi miasta kolejnych kilka spraw będących efektem spotkań z mieszkańcami Katowic.

Pierwsza z nich dotyczy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej/Al. Bielskiej i Górniczego Stanu w Giszowcu. Sygnalizacja świetlna w chwili obecnej nie gwarantuje w tym miejscu pełnego bezpieczeństwa. Skrzyżowanie znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 86, na łuku drogi, w najwyższym punkcie wzniesienia w tej okolicy. Ze względu na ukształtowanie terenu kierowcy jadący od strony Katowic mają utrudnioną widoczność najszybszego, skrajnego lewego pasa jezdni przeciwległej (strona wschodnia). Widoczność taka z oczywistych względów jest niezbędna do wykonania skrętu w lewo na każdym skrzyżowaniu. Równie trudny i niebezpieczny jest wjazd z ulicy Górniczego Stanu pojazdów w ulicę Pszczyńską (w obu kierunkach). Bezpieczeństwo kierujących w tym miejscu przy jednoczesnym zachowaniu płynności ruchu zapewniłaby instalacja wideodetektora, który sterowałby znajdującą się w tym miejscu sygnalizacją świetlną.
AW018 – Wniosek ws. sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej/Al. Bielskiej i Górniczego Stanu w Giszowcu (PDF 63KB)

W związku z prośbami mieszkańców Wełnowca i Koszutki zwróciłem się również z prośbą o budowę chodnika łączącego te dzielnice. Obecnie najkrótsza droga dla pieszych chcących zdążających z Koszutki do Wełnowca wiedzie jarem, stanowiącym pozostałość po bocznicy kolejowej, która swego czasu dochodziła tędy do kopalni Kleofas. Nieutwardzona i podmokła ścieżka rozpoczyna się w rejonie ulic Stęślickiego i Misjonarzy Oblatów i kończy nieopodal skrzyżowania ulic Ściegiennego i Słonecznej. To tradycyjny i chętnie używany szlak pieszy. Mimo, iż teren ten znajduje się w obrębie centrum miasta, jest on bardzo zaniedbany. Zdaniem mieszkańców mógłby, oprócz oczywistej komunikacyjnej, pełnić również funkcje rekreacyjne.
AW019 – Wniosek ws. budowy chodnika łączącego dzielnice Wełnowiec i Koszutka (PDF 63KB)

Kolejna sprawa dotyczy nawierzchni i oznaczeń poziomych na węźle drogowym DK86/DK79 (ulice Roździeńskiego, Murckowska i Bagienna). Uwagi kierowców dotyczą przede wszystkim różnorodności materiałów użytych do budowy, krótkiego przecież, bo kilkusetmetrowego odcinka drogi. Różnice w jakości, gęstości i przyczepności nawierzchni mają oczywisty związek z bezpieczeństwem jazdy. Podobnie jak nieczytelne i mylące oznaczenia poziome w obrębie całego węzła. Niestety bowiem nowe oznaczenia wykonano nie usunąwszy poprzednich. Wszystkie te czynniki w znacznym stopniu utrudniają poruszanie się w obrębie tego ważnego węzła komunikacyjnego.
AW020 – Wniosek ws. wykonania nowej nawierzchni i nowych oznaczeń poziomych na węźle DK86/DK79 (PDF 63KB)

Pisałem kilka tygodni temu o konieczności przebudowy ul. Wiosny Ludów w Szopienicach. Dzisiaj złożyłem w tej sprawie interpelację. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych w obrębie ulic Wiosny Ludów, bp. Herberta Bednorza, Obrońców Westerplatte, Lwowskiej, Morawa i Placu Powstańców Śląskich w centrum Szopienic. Przeprowadzone analizy wykazały, iż tylko na Placu Powstańców Śląskich znajduje się 18 punktów kolizyjnych. Poparłem tym samym radę dzielnicy, która podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę i wystąpiła z wnioskiem do prezydenta miasta.
AW021 – Interpelacja ws. przebudowy ul. Wiosny Ludów w Szopienicach (PDF 57KB)

Opracowałem też inicjatywę uchwałodawczą ws. Programu Rozwoju Oświaty Miasta
Katowice
, wniesioną przez klub radnych Platformy Obywatelskiej.

Skala problemów związanych z systemem oświaty powoduje, że podejmowane są w ostatnim czasie działania doraźne polegające na łączeniu i likwidacji miejskich jednostek oświatowych. Powoduje to społeczne niezadowolenie i krytykę, których z pewnością można by uniknąć, gdyby propozycje te wypracowano w drodze społecznych konsultacji. Trudno dziwić się też niezadowoleniu mieszkańców – rodziców dzieci, którzy o dotyczących ich zmianach dowiadują się za pośrednictwem mediów.

Restrukturyzacja tak wrażliwej w życiu miasta sfery społecznej wymaga działania w oparciu o wypracowany i uzgodniony z partnerami społecznymi program. Podejmowane w ostatnim czasie działania świadczą o tym, iż w istocie postępują one według określonego planu. Radzie przedkładane są kolejne projekty uchwał w tym zakresie.

Dlatego też wnieśliśmy inicjatywę w sprawie opracowania Programu Rozwoju Oświaty Miasta Katowice. Jesteśmy bowiem przekonani o tym, że uzgodnienie zamierzeń w tym zakresie i w tej formie uczyni zadość potrzebom mieszkańców naszego miasta.
AW022 – Inicjatywa uchwałodawcza radnych ws. opracowania Programu Rozwoju Oświaty Miasta Katowice (PDF 63KB)