City-Music-Life-Live!

Platforma złożyła wnioski do budżetu miasta na rok 2013

Dzisiaj upływa termin składania wniosków do budżetu miasta na przyszły rok. Wzorem lat poprzednich klub PO zlożył kilkanaście wniosków w sprawach ważnych dla mieszkańców Katowic.

Wśród spraw, które przedstawiacie nam Państwo na dyżurach, wybraliśmy przedsięwzięcia ważne w poszczególnych dzielnicach Katowic. Należą do nich inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, kulturalną i komunikacyjną miasta oraz na realizację dwóch programów profilaktyki zdrowotnej.

Zgłosiliśmy do budżetu budowę dwóch krytych basenów pływackich na północy (Józefowiec, Wełnowiec, Dąb, Bogucice,  Zawodzie) i południu miasta (Ligota, Panewniki) o nastepujących parametrach: 25m x 6 torów, basen rekreacyjny z atrakcjami dla dzieci, brodzik, infrastruktura towarzysząca o wartości ok. 25-30 mln zł każdy, przy czym projektowanie miałoby miejsce w roku 2013 (ok. 1,5 mln zł), a realizacja w 2014. Chcielibyśmy też, aby na terenie dawnego stadionu „Kolejarza” przy ulicy Asnyka powstał całoroczny kompleks sportowy, a w MDK w Ligocie większa sala lub aula (obecnie Ligota i Panewniki posiadają jedynie salę na 50 osób, co nie zaspakaja potrzeb mieszkańców).

Zaproponowaliśmy, aby zadbać o niszczejącą Hutę Uthemanna w Szopienicach. Uważamy, że należy utworzyć w Instytucji Kultury Muzeum Historii Miasta Katowice oddział historii przemysłu miasta Katowice, nabyć od likwidatora Huty Metali Nieżelaznych Szopienice SA w likwidacji zabytkowej hali walcowni cynku w Katowicach–Szopienicach, a następnie podjąć niezbędne działania remontowe, aby zachować tego zabytkowy obiekt, a także opracować program funkcjonalno–użytkowy dla nowo utworzonego oddziału muzeum w nowym – zabytkowym obiekcie walcowni (5 mln zł). Remontu wymaga też zabytkowy budynek przy ulicy Powstańcowi 23, w którym mieści się Przedszkole nr 33. W latach 1922-1935 mieszkał w nim Wojciech Korfanty (w roku 1923 ustał się jego własnością). Pilnej renowacji m.in. wymaga: mur pruski, dolna i górna elewacja oraz okna. Nasz wniosek dotyczy też katowickiej moderny. Chodzi o uwzględnienie w budżecie 5 mln zł dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Śląskiego pod numerem A/370/12 obejmującym historyczny układ urbanistyczny tzw. Południowej Dzielnicy Śródmieścia Katowic, składający się z sieci ulic, układu parceli i zabudowy zawierającej zespół budowli secesyjnych, modernistycznych i funkcjonalistycznych, mieszkalnych, mieszkalno-użytkowych, użytkowych i sakralnych wznoszonych głównie w latach 1900-1939 w granicach zaznaczonych na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do decyzji Śląskiego Konserwatora Zabytków z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wpisania obiektu do rejestru zabytków „A” pod numerem A/370/12.

W przedsięwzięć drogowych umieściliśmy m.in. przebudowę układu drogowego w obrębie ulic Wiosny Ludów, bp. Herberta Bednorza, Obrońców Westerplatte, Lwowskiej, Morawa i Placu Powstańców Śląskich w Szopienicach. To już kolejne podejście zmierzające do rozwiązania zgłaszanego już wielokrotnie problemu. Istniejące rozwiązania komunikacyjne w tym rejonie nie gwarantują bezpieczeństwa. Przeprowadzone analizy wykazały, że tylko na Placu Powstańców Śląskich znajduje się aż 18 punktów kolizyjnych. Naszym zdaniem przebudować należy też skrzyżowanie ulic Armii Krajowej i Kościuszki do skrzyżowania dwupoziomowego – na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez Urząd Miasta wartość tego zadania to ok. 45 mln zł. W przyszłym roku należy też podjąć prace projektowe związane z budową nowego połączenia północ-południe pomiędzy ulicami Grundmanna i Kościuszki, przedłużeniem ul. Bocheńskiego na południe oraz przedłużeniem linii tramwajowej od pętli w Brynowie do ul. Bażantów wraz z węzłem przesiadkowym w tym rejonie. Nie więcej niż 150 tys. zł kosztowałoby zagospodarowanie zgodnie z wnioskiem stowarzyszenia „Napraw sobie miasto” placu przy ul. Zielonogórskiej – dlatego popieramy tę koncepcję.

Wnioski klubu PO obejmują też sfinansowanie dwóch programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej: Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – 2 mln zł oraz Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom oraz meningokokom – 5 mln zł. Celem pierwszego programu jest obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy wśród mieszkanek Katowic spowodowanych wirusem HPV poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz wykonanie szczepień ochronnych szczepionką przeciwko wirusowi HPV w populacji 13-letnich dziewcząt, mieszkanek Katowic. Celem drugiego programu jest obniżenie zachorowalności i umieralności dzieci i młodzieży, mieszkańców Miasta Katowice, spowodowanych zakażeniami pneumokokowymi i meningokokowymi poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz wykonanie szczepień ochronnych grup ryzyka, czyli wszystkich niemowląt i dzieci do 5 roku życia.

Liczymy na to, że w przyszłorocznym budżecie Katowic znajdą się środki na wskazane wyżej przedsięwzięcia.

Pełny tekst wniosku dostępny jest tutaj: Wnioski klubu PO do budżetu 2013 (PDF 275 kB).