City-Music-Life-Live!

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej

W porządku obrad przewidziano m.in.

 1. Informacja dotycząca oceny działania Straży Miejskiej w roku 2006 z podaniem skuteczności podejmowanych
  inicjatyw w zakresie poprawy porządku i bezpieczeństwa w osiedlach.
  Radny prowadzący: Stefan GIERLOTKA i radny Ryszard WILLNER – PASTER
 2. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie inwestycji
  i remontów w zakresie budownictwa mieszkaniowego, modernizacji budynków oraz przygotowania terenów
  pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe. (Uchwała nr XXVII/552/04 z dnia 12 lipca 2004 r.)
  Radny prowadzący: Michał JĘDRZEJEK i radny Adam DEPTA
 3. Sprawy wniesione i bieżące:
  Powołanie Zespołu dla przygotowania opinii do wykonania budżetu oraz zadań społecznych
  i gospodarczych miasta za rok 2006.

Sala 315. Urząd Miasta, ul. Młyńska 4, Katowice