City-Music-Life-Live!

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej

W trakcie drugiego w tej kadencji posiedzenia komisji radni zajmować się będą kwestiami zaopatrzenia w wodę i kanalizacji. Wydadzą też opinię nt. budżetu 2007.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach złożyło u Prezydenta Miasta Katowice wniosek w sprawie ustalenia nowych cen wody w mieście („Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice, na okres od dnia 1 lutego 2007 do dnia 31 stycznia 2008”). W stosunku do taryf obowiązujących w roku bieżącym w trakcie sprawdzania wniosku RPWiK stwierdzono wzrost opłat za wodę i ścieki o 8,76%. Co ważne, od stycznia 2003 roku nie uległa zmianie cena, za którą RPWiK kupuje wodę od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, a która wynosi 1,57 zł/m sześc. (brutto). Natomiast straty wody w sieci w roku bieżącym szacuje się, podobnie jak w roku 2005, na 17,1%.

W drugim punkcie porządku obrad radni zajmą się korektą planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych należących do RPWiK w roku 2007.

Ponadto komisja zaopiniuje projekt budżetu miasta Katowice na rok 2007.

Projekty uchwał zamieszczono na stronie UM Katowice:
http://bip.um.katowice.pl/_rada/?s=80

Sala 315, Urząd Miasta, ul. Młyńska 4, Katowice

Protokół Nr 2/07 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 02.01.2007 (PDF 154 KB)