City-Music-Life-Live!

Konferencja nt. polityki miejskiej w kontekście polityki spójności UE w latach 2007–13

Konferencja nt. polityki miejskiej w kontekście polityki spójności UE w latach 2007-13. Katowice, 11-12 stycznia 2007. 

Organizatorami konferencji są Śląski Związek Gmin i Powiatów, Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, Miasto Katowice i Związek Miast Polskich.

Konferencja dotyczy znaczącej roli miast w polityce rozwoju. Dzięki obecności znakomitych gości: m.in. p.  Danuty Hübner Komisarz Unii Europejskiej ds. Polityki Regionalnej, p. Grażyny Gęsickiej, Minister Rozwoju Regionalnego,  Członków  Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej, Prezydentów i Burmistrzów Miast jest największym tego typu przedsięwzięciem w województwie śląskim.

Miasta są ośrodkami innowacji i rozwoju. W miastach znajdują się siedziby przedsiębiorstw, centra administracji publicznej, ośrodki edukacji i kultury. To miasta są motorem zmian i nośnikiem innowacji. Ich funkcjonowanie wpływa na rozwój gospodarczy całego regionu. Miasta nie są jednak pozbawione problemów związanych głównie z bezrobociem, biedą, wykluczeniem społecznym czy zdegradowanymi obszarami miejskim. Polityka miejska została uznana przez Komisję Europejską za szczególnie istotną przez co została włączona do głównego nurtu polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2007–13. Rozwój obszarów miejskich powinien opierać się na zintegrowanym podejściu zarówno do występujących na nich problemach, jak i do wykorzystania potencjału miast na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Celem Konferencji jest przekazanie spójnej i aktualnej informacji nt. polityki miejskiej w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście polityki spójności na lata 2007–13 oraz źródeł jej finansowania. Konferencja umożliwi wymianę doświadczeń pomiędzy miastami. Podsumowaniem Konferencji stanie się prezentacja samorządowych postulatów skierowanych do Rządu RP ws. potrzeby uruchomienia polityki miejskiej w Polsce oraz wyznaczenia jej kierunków.

Szczegółowe informacje, program i rejestracja na stronie http://konferencja2007.silesia.org.pl.

Kontakt: konferencja@silesia.org.pl

Sala audytoryjna, ING Bank Śląski, ul. Sokolska 34, Katowice