City-Music-Life-Live!

Po trzecie: przedsiębiorczość i praca

Zielone światło

Zielone światło

Do pewnego tylko stopnia samorząd lokalny posiada bezpośredni wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy. Dotyczy to w gruncie rzeczy administracji, a więc urzędów, ale też jednostek podległych – jednostek i zakładów budżetowych, a także spółek komunalnych. Samorząd terytorialny dysponuje jednak innymi i nie mniej skutecznymi możliwościami oddziaływania w tym względzie.

Administracja publiczna i tzw. sfera budżetowa stanowią w Katowicach, stolicy ponad czteromilionowego europejskiego regionu, miejsce pracy dla tysięcy osób. Jednak to nie poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w tej sferze powinniśmy starać się rozwiązywać problem bezrobocia.

Zasadnicza sfera działań obejmować powinna wspieranie dla tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze produkcji i usług. Miasto powinno większą uwagę poświęcić przygotowywaniu terenów pod inwestycje – ich uzbrojenie, skomunikowanie, a następnie odpowiednią promocję. Obsługa inwestorów powinna zakładać kompleksowe działanie polegające na pilotowaniu przedsiębiorców, którzy wyrażą zainteresowanie prowadzeniem u nas działalności gospodarczej. Nie powinniśmy jednak ograniczać tych działań wyłącznie do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Współpraca w tym zakresie powinna obejmować wszystkie liczące się agencje rządowe i regionalne, które mogą wesprzeć lokowanie inwestycji w Katowicach.

Inny zakresem działań miasta powinno stać się rzeczywiste wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. W sytuacji, w której ponad 90% PKB pochodzi z małych, często rodzinnych firm i to w nich głównie tworzone są obecnie nowe miejsca pracy – potrzebny jest rzetelny program wsparcia tego sektora. Podatek dochodowy (CIT i PIT) płacony przez mśp (małe i średnie przedsiębiorstwa), który trafia wpierw do budżetu państwa, w pewnej części zasila budżet Katowic. Wpływy te stanowią prawie 1/4 jego przychodów. Z tych względów samorząd terytorialny powinien wspierać przedsiębiorców przede wszystkim poprzez usprawnienie żmudnych procedur administracyjnych, wprowadzenie sprawniejszej obsługi rutynowych czynności, takich jak np. rejestracja działalności gospodarczej i dokonywanie zmian w ewidencji. Optymalnym rozwiązaniem byłoby podjęcie współpracy w tym zakresie z urzędami skarbowymi i urzędem statystycznym w celu uruchomienia wspólnego biura obsługi. Rozwiązanie takie skróciłoby do minimum czas potrzebny na uzyskanie niezbędnych dokumentów. W ograniczonym zakresie wsparcia takiego można też udzielić ograniczając podatki lokalne, a także ograniczając w określonych przypadkach wysokość opłat czynszowych w budynkach komunalnych.

Jestem przekonany, że udzielenie przez samorząd wsparcia tego rodzaju dla działalności prowadzonej przez przedsiębiorczych mieszkańców naszego miasta oraz szersze otwarcie na inwestorów skutkować będzie tworzeniem nowych miejsc pracy w Katowicach.